Zorgbeleid

Ons zorgbeleid in een notendop

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling kwaliteitsvolle begeleiding te voorzien.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.
Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Leerlingenbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. We werken vanuit een zo breed mogelijke zorg aan de ontplooiing van alle leerlingen. Leerlingenbegeleiding en zorg is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van elke leraar. Hij staat het dichtst bij de leerling en zorgt voor het persoonlijk welzijn van elke individuele leerling, observeert het groeiproces in de klas, het leefklimaat op school en in de klas.  Daarom wordt er binnen de klas gedifferentieerd en krijgen de leerlingen aangepaste leerinhouden: sommige leerlingen verwerken basisleerstof, anderen krijgen uitbreidingstaken en nog anderen krijgen zelfs een andere leerinhoud voorgeschoteld.

Omdat de leraar alles nauwgezet opvolgt, kunnen we snel inspelen op noden of zorgen. Op regelmatige tijdstippen vindt er een zorgoverleg plaats tussen de klasjuf, de zorgjuf en de zorgcoördinator.  De zorgcoördinator volgt de evolutie van je kind over de verschillende schooljaren heen. In het zorgoverleg wordt er samen gezocht naar oplossingen om specifieke zorgvragen aan te pakken. Wanneer we hierover nadenken willen we alle krachten en kennis bundelen met jou als ouder en externe organisaties (vb: logopedisten, ondersteuningsnetwerk,…).
In sommige situaties is er nood aan een intensieve individuele begeleiding die de school niet kan bieden. Dan is een samenwerking tussen meerdere partners (kind, ouders, school, CLB, externen) aangewezen. Deze partners vullen mekaar aan en in onderling overleg streven we de beste ondersteuning na voor elk kind. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid tussen externen (vb: logopedisten,…) en schoolteam om contact op te nemen met elkaar. In het belang van het kind is het belangrijk om de school te informeren over de doelen van de individuele begeleiding en de werking op elkaar af te stemmen. 

Onze school werkt in bepaalde gevallen vooral samen met het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant, alsook met andere ondersteuningsnetwerken Zij bieden zowel kindgerichte als leerkrachtgerichte hulp aan. Ook biedt de school hulp aan via het brugfigurenproject.

Onze zorgvisie, wat uitgebreider bekeken

Zorg op klasvloer

In onze school streven we ernaar om elk kind maximale ontwikkelingskansen aan te bieden. Om dit te realiseren, houden we rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van onze kinderen. Met deze diversiteit gaan we zo goed mogelijk aan de slag.

In eerste instantie wordt een brede zorg door de klasleerkracht georganiseerd: een veilige en krachtige leeromgeving. Het leerplan Zill nodigt ons daartoe uit. Aanbieden van diverse ervaringskansen, differentiëren, aanbieden van aangepaste hulpmiddelen en opdrachten, KIVA-lessen zijn hier enkele voorbeelden van.

Wanneer deze zorg ontoereikend is, krijgt het kind nog meer ondersteuning: individueel of op groepsniveau, in de klas zelf of erbuiten. Onze zorgleerkrachten bieden deze hulp zowel aan het kind als aan de klasleerkracht aan. Het zorgteam [= klasleerkracht + zorgleerkracht + zorgcoördinator] heeft geregeld overlegmomenten om deze hulp uit te werken, te evalueren en hierrond afspraken te maken.

Voor kinderen die individuele begeleiding krijgen wordt er door de zorgleerkracht – in samenspraak met de klasleerkracht – een zorgplan opgesteld. Ook redelijke aanpassingen worden op die manier afgestemd. Dit alles gebeurt in overleg met de ouders. Zorg dus op maat van elk kind.

Voor kinderen waarbij de problematiek te hardnekkig of te complex is en de school dit niet meer alleen aan kan, is de samenwerking met CLB en een eventuele doorverwijzing naar een externe instantie aangewezen. Op die manier kan er ook extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk door de school aangevraagd worden.

Omgaan met een zorgvraag van een kind

Via observaties, testen brengt de klasleerkracht de zorg voor een kind in kaart: leerproblemen, gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, hoogbegaafdheid,… . Indien nodig worden extra observaties of testen uitgevoerd door het zorgteam, CLB-medewerker of zelfs externe instanties. Op basis hiervan krijgt het zorgaanbod voor een kind verder gestalte. Ook het welbevinden van de leerlingen wordt 2 maal per schooljaar in kaart gebracht en bijgehouden in het LVS (leerlingvolgsysteem).

Planmatig handelen: overleg als belangrijke pijler in de zorgwerking

Bij de aanvang van elk schooljaar wordt er een zorgoverlegmoment georganiseerd waarbij de leerkracht van het vorige schooljaar de nieuwe leerkracht op de hoogte brengt over het wel en wee van elk kind in de klas. Zorgleerkracht en zorgcoördinator zijn hierbij ook aanwezig. Opvolging dus van gemaakte afspraken, to do’s, … . Met andere woorden, het snel (her)opstarten van het zorgaanbod voor elk kind.

Gedurende het schooljaar worden er – naast de MDO’s (twee maal per jaar) – formele en systematische zorgoverlegmomenten ingebouwd. Aanwezig hierop zijn de klasleerkracht, de zorgleerkracht(en) en indien nodig de zorgcoördinator.

Bijkomend worden er ook – naast de oudercontacten – overlegmomenten ingebouwd met de ouders, CLB, ondersteuners van het ONWOB en andere externen (logo’s, kiné’s, brugfiguren). Op die manier willen we snel handelen wanneer een kind op een of ander ontwikkelingsgebied dreigt vast te lopen.

Zorg op schoolniveau

Zorgregister

Is geïntegreerd in ons LVS. Hierin wordt bijgehouden welke kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaakten (overlijden – scheiding – …) en of er bijkomende ondersteuning georganiseerd wordt. Concreet beschikt de school zelf ook over twee koffers: een rouwkoffer en een uit-elkaar-koffer.

Onderwijsloopbaan

Er wordt steeds gestreefd om elk kind – mits redelijke aanpassingen en/of een individueel aangepast traject (IAT) – steeds te laten overgaan naar de volgende klas. We beogen voor elk kind zoveel mogelijk leerwinst.
Indien zulk traject ook niet realiseerbaar blijkt, kan er overgegaan worden naar een individueel aangepast curriculum (IAC): het kind zal dan niet meer de beoogde doelen halen en krijgt dan ook een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Er worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om de sprong van onze kleuterschool naar de lagere school zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor onze zesdejaars hebben we een stappenplan ontwikkeld in functie van de overgang naar het secundair onderwijs. Bezoeken aan secundaire scholen, de baso-fiche en de input van ons CLB-anker zijn hier enkele voorbeelden van. Maar de belangrijkste input hier komt van de klasjuf en de aan deze klas gekoppelde zorgjuf.

Vertrouwenspersoon

Helpt mee om ons KIVA-beleid (no-blame-aanpak bv.) gestalte te geven en om klasleerkrachten ondersteuning te bieden bij het aanreiken van hulp aan kinderen met gedragsproblemen.

Talenbeleid

Hoe wij als school omgaan met anderstaligen/anderstalige nieuwkomers, kinderen met taalproblemen, communicatie met anderstalige ouders en de hieraan verbonden acties werd uitgewerkt in ons talenbeleid.

Onthaal- en inschrijvingsbeleid

De inschrijvingen van onze school gebeuren via een aanmeldprocedure, en dit voor alle scholen in Overijse. Schoolkeuze wordt prioritair gesteld.

Ouders worden op school voor de eerste maal ontvangen door de directie voor een verkennend en informatief gesprek, gevolgd door een rondleiding. Indien nodig (bv. bij schoolverandering) worden de zorgnoden van het kind in kaart gebracht en wat wij als school kunnen aanbieden verduidelijkt.

Als kennismaking en brug met school en leerkracht, organiseert de klasleerkracht van de onthaalklas voor elke instapdag een openklasmoment, waarop iedereen welkom is. De ouders kunnen dan samen met hun kind kennismaken met andere ouders, de klasjuf en de kinderverzorgster. Ook de directeur is dan beschikbaar.

Gezondheidsbeleid

Zorg bij elk kind voor een gezonde levensstijl en hoe wij als school hieraan werken staat omschreven in ons gezondheidsbeleid. Ook het CLB draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Financieel

Als school trachten we steeds om zo weinig mogelijk extra kosten door te rekenen aan de ouders zodat alle kinderen aan alle schoolactiviteiten zo optimaal mogelijk kunnen participeren.