Ouderraad

logo OR

De ouderraad is een vereniging van ouders van leerlingen van de school (zowel van de lagere school als van de kleuterklassen) en streeft een aantal doelstellingen na:

– een nauwe samenwerking stimuleren tussen de ouders, school en schoolbestuur ten voordele van de opvoeding van het kind
– in samenwerking met het schoolteam het opvoedingsproject verbeteren
– is de spreekbuis van ouders en leerlingen en behartigt hun belangen
– ze organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van activiteiten die door de school worden ingericht

Alle ouders van leerlingen zijn welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad.

Hoe werkt de ouderraad?

De voltallige ouderraad vergadert ongeveer om de drie maanden. Tijdens de vergaderingen worden de objectieven bepaald en worden de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd.

Een beperkte structuur, verkozen uit de ouders van de raad, stelt de agenda op, bepaalt de krachtlijnen, legt de officiële contacten naar buiten uit (gemeentebestuur, andere scholen…) en bewaakt het financieel beheer.

Binnen de ouderraad worden, in functie van de behoeften, werkgroepen opgericht die een bepaald thema uitwerken.

Verwezenlijking van de doelstellingen

Om de doelstellingen te verwezenlijken
– kan de ouderraad allerlei activiteiten organiseren van informatieve en vormende aard.
– kan zij allerlei initiatieven nemen die de samenwerking tussen de school en de ouders kunnen
bevorderen.
– kan zij activiteiten van sociale en culturele aard beleggen om de ouderwerking op school vorm te
geven.
– levert ouders aan om in de interne beroepscommissie te zetelen.

Samenstelling bestuur ouderraad en contact

voorzitter:  Alan Pauwels  alan.pauwels@telenet.be /

e-mail: ouderraad@sintjozefeizer.be   

De zetelende ouderraad bepaalt via het huishoudelijk reglement de manier waarop deze raad voor de volgende mandaatperiode zal worden samengesteld. De zetelende ouderraad staat ook in voor de organisatie van die samenstelling.

Alle ouders worden op de hoogte gebracht over en betrokken bij de samenstelling van de ouderraad en kunnen zich kandidaat stellen.

De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.

De ouderraad kan zelf een regeling uitwerken over de manier waarop mandaten worden beëindigd, waarbij geheel of gedeeltelijk mag worden afgeweken van de wettelijke regeling. Als de raden geen eigen regeling uitwerken, dan gelden de wettelijke bepalingen. Deze wettelijke regeling bepaalt dat de ouders van rechtswege hun mandaat beëindigen van zodra hun kinderen de school hebben verlaten.